کتاب غرور و تعصب | جین آستین | سهیلا امامی | انتشارات اردیبهشت

فروشنده :
انتشارات اردیبهشت | فروشگاه اینترنتی کتاب اردیبهشت
850,000 ریال 680,000 ریال
معرفی اجمالی محصول

ناشر : انتشارات اردیبهشت
شابک : 9789641714019
مولف : جین آستین
مترجم : سهیلا امامی
نوبت چاپ : 2
سال چاپ : 1398
تعداد صفحات : 448
قطع : وزیری
نوع جلد : سخت
کتاب غرور و تعصب (Pride and Prejudice) رمان مشهوری اثر جین آستن، نویسندهٔ انگلیسی است. این اثر دومین کتاب جین آستن است. او این داستان را در سال ۱۷۹۶، درحالی که تنها ۲۱ سال داشت، نوشت، اما تا سال ۱۸۱۳ چاپ نشد. اکثر منتقدان غرور و تعصب را بهترین اثر جین آستن می‌دانند و خود او آن را «بچهٔ دلبند من» می‌نامید. این کتاب در ایران توسط سهیلا امامی ترجمه شده است. انتشارات اردیبهشت دومین چاپ این کتاب را در سال 1398 تهیه و منتشر نموده است.

مطالعه بخشی از کتاب:

ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺮد ﻣﺠﺮد، ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و وﺿﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮب، ﻻﺑﺪ در ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻫﻤﺴﺮي ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ. ﺣﺎل اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮدي وارد ﻣﺤﻠﻪ اي ﺷﻮد، ﭘﯿﺶ از آن ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ و اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﺶ ﭼﯿﺰي ﺑﺪاﻧﻨﺪ، ﺑﻪ ﻓﮑﺮ اﯾﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از دﺧﺘﺮاﻧﺸﺎن را ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮي او درﺑﯿﺎورﻧﺪ. روزي ﺧﺎﻧﻢ ﺑﻨﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮش ﮔﻔﺖ: "ﻋﺰﯾﺰم، ﺷﻨﯿﺪه اي ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻗﺮار اﺳﺖ ﭘﺎرك ﻧﻮﺗﺮﯾﻔﯿﻠﺪ اﻓﺘﺘﺎح ﺷﻮد؟"
آﻗﺎي ﺑﻨﺖ ﭘﺎﺳﺦ داد: "ﻧﻪ. ﭼﯿﺰي ﻧﺸﻨﯿﺪه ام"
ﺧﺎﻧﻢ ﺑﻨﺖ ﮔﻔﺖ: "ﺑﻠﻪ، ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ زودي اﻓﺘﺘﺎح ﺷﻮد. ﺧﺎﻧﻢ ﻻﻧﮓ ﺗﺎزه اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﻮد، او اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ."
آﻗﺎي ﺑﻨﺖ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻧﺪاد. ﺧﺎﻧﻢ ﺑﻨﺖ ﺑﺎ ﺻﺪاي ﺑﻠﻨﺪ ﮔﻔﺖ: "ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﺪاﻧﯽ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻗﺮار اﺳﺖ آن ﺟﺎ را اداره ﮐﻨﺪ؟"
 اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﮕﻮﯾﯽ، ﻣﯽ ﺷﻨﻮم.  آﻗﺎي ﺑﻨﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﺑﻨﺖ اﺟﺎزه داد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺮف زدن اداﻣﻪ ﺑﺪﻫﺪ.   ﻋﺰﯾﺰم، ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯽ. ﺧﺎﻧﻢ ﻻﻧﮓ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدي ﺟﻮان و ﺳﺮﺷﻨﺎس از اﻫﺎﻟﯽ ﺷﻤﺎل اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن، اداره ي ﻧﻮﺗﺮﯾﻔﯿﻠﺪ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ. روز دوﺷﻨﺒﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻟﺴﮑﻪ اش ﺑﺮاي ﺑﺎزدﯾﺪ از ﭘﺎرك آﻣﺪه، اﯾﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﺑﺎ آﻗﺎي ﻣﻮرﯾﺲ ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺮده ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺗﻮﻟﺪ ﺣﻀﺮت ﻣﯿﮑﺎﺋﯿﻞ، ﭘﺎرك را راه ﺑﯿﻨﺪازد. ﺧﯿﻠﯽ راﺿﯽ و ﺧﻮش ﺣﺎل ﺑﻮده. ﭼﻨﺪﺗﺎ از ﺧﺪﻣﺘﮑﺎرﻫﺎﯾﺶ ﺗﺎ دو ﻫﻔﺘﻪ ي دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ آن ﺟﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 اﺳﻤﺶ ﭼﯿﺴﺖ؟
 ﺑﯿﻨﮕﻠﯽ.   
 ﻣﺠﺮد اﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﺘﺎﻫﻞ؟
 ﻣﺠﺮد اﺳﺖ ﻋﺰﯾﺰم، ﺧﯿﺎﻟﺖ راﺣﺖ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﯾﮏ ﻣﺮد ﻣﺠﺮد ﺧﻮش ﺷﺎﻧﺲ ﺑﺎ ﭼﻬﺎرـ ﭘﻨﺞ ﻫﺰار ﭘﻮﻧﺪ درآﻣﺪ در ﺳﺎل. ﯾﮏ ﻣﻮرد ﺧﻮب ﺑﺮاي دﺧﺘﺮﻫﺎي ﻣﺎ!
 ﭼﻄﻮر ﻣﮕﺮ؟ او ﭼﻪ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ دﺧﺘﺮﻫﺎي ﻣﺎ دارد؟ 
ﻋﺰﯾﺰم، آﻗﺎي ﺑﻨﺖ! ﭼﻄﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯽ اﯾﻦ ﻗﺪر ﺑﯽ اﺣﺴﺎس ﺑﺎﺷﯽ؟ ﻣﻦ دارم ﺑﻪ ازدواج ﯾﮑﯽ از دﺧﺘﺮﻫﺎﯾﻤﺎن ﺑﺎ او ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ.
 ﻣﮕﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ دارد در اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ؟ 
ﺗﺼﻤﯿﻢ؟ ﭼﻪ ﺣﺮف ﻫﺎ! اﻣﺎ ﺑﺎﻻﺧﺮه اﺣﺘﻤﺎﻟﺶ زﯾﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﯾﮑﯽ از آن ﻫﺎ ﺑﺸﻮد. ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻦ ﮐﻪ آﻣﺪ اﯾﻦ ﺟﺎ، ﺑﻪ دﯾﺪﻧﺶ ﺑﺮوي.
دﻟﯿﻠﯽ ﻧﺪارد ﻣﻦ ﺑﺮوم. ﺗﻮ و دﺧﺘﺮﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮوﯾﺪ، ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ آن-ﻫﺎ را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻔﺮﺳﺖ؛ ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻃﻮري ﺑﻬﺘﺮ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﭼﻮن ﺗﻮ از آن ﻫﺎ زﯾﺒﺎﺗﺮي! ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻢ آﻗﺎي ﺑﯿﻨﮕﻠﯽ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺟﺎي ﯾﮑﯽ از آن ﻫﺎ ﺑﭙﺴﻨﺪد. 
ـ ﻋﺰﯾﺰم، ﻣﻤﻨﻮن! ﺧﻮب ﻗﻄﻌﺎ ﻣﻦ ﻫﻢ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ آن ﻫﺎ ﺑﻮده ام، اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ ﭼﯿﺰ ﺧﺎﺻﯽ از آن زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ! وﻗﺘﯽ زﻧﯽ ﭘﻨﺞ ﺗﺎ دﺧﺘﺮ دمِ ﺑﺨﺖ دارد، دﯾﮕﺮ ﺑﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺧﻮدش ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ. ﻫﺮﭼﻨﺪ دﯾﮕﺮ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻫﻢ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻪ آن ﻓﮑﺮ ﮐﻨﺪ. ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل ﻋﺰﯾﺰم ﻫﺮ وﻗﺖ آﻗﺎي ﺑﯿﻨﮕﻠﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻪ  آﻣﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎﺗﺶ ....
 

دانلود رایگان مقدمه کتاب غرور و تعصب اثر جین آستین


جهت آشنایی بیشتر با موضوع و نحوه نگارش کتاب توصیه می کنیم با کلیک بر روی لینک زیر فایل مقدمه کتاب را با فرمت pdf دانلود نمایید:
 
برای این محصول دیدگاهی ثبت نشده است
ارسال دیدگاه

دیدگاه شما بعد از تایید توسط مدیریت در بین دیدگاه ها نمایش داده خواهد شد

برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.