کتاب اوژنی گرانده | اونوره دو بالزاک | شادی ابطحی | انتشارات اردیبهشت

فروشنده :
انتشارات اردیبهشت | فروشگاه اینترنتی کتاب اردیبهشت
700,000 ریال 560,000 ریال
معرفی اجمالی محصول

ناشر : انتشارات اردیبهشت
شابک : 9789641711582
مولف : اونوره دوبالزاک
مترجم : شادی ابطحی
نوبت چاپ : 2
سال چاپ : 1398
تعداد صفحات : 312
قطع : وزیری
نوع جلد : سخت
کتاب اوژنی گرانده (به فرانسوی: Eugenie, Grandet) رمانی از انوره دو بالزاک (۱۷۹۹–۱۸۵۰)، نویسنده فرانسوی که در اواخر ۱۸۳۳ انتشار یافته است. این نخستین کتاب از کتابهای بزرگ او و به قولی شاهکار اوست. این اثر در ایران توسط شادی ابطحی به زبان فارسی ترجمه شده است. انتشارات اردیبهشت دومین چاپ کتاب را در سال 1398 منتشر کرده است. این اثر دارای 312 صفحه بوده، در قطع وزیری و با جلد سخت ارائه شده است.

مطالعه بخشی از کتاب:

"صحنه ای از زندگی شهرستانی"

در ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﺮه آﻧﻬﺎ ﻫﻤﺎن ﺣﺲ ﺣﺰن اﻧﮕﯿﺰ و اﻧﺪوﻫﻨﺎك را اﻟﻘﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺗﺎرﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﺻﻮﻣﻌﻪﻫﺎ، ﻣﻼل آورﺗﺮﯾﻦ دﺷﺖﻫﺎ و ﻏﻢاﻧﮕﯿﺰﺗﺮﯾﻦ وﯾﺮاﻧﻪﻫﺎ در ﺷﺨﺺ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺷﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ، ﺳﮑﻮت ﺻﻮﻣﻌﻪﻫﺎ، ﺧﺸﮑﯽ دﺷﺖﻫﺎ و ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ وﯾﺮاﻧﻪﻫﺎ در آن واﺣﺪ وﺟﻮد دارﻧﺪ. زﻧﺪﮔﯽ و ﺣﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﭼﻨﺎن آراﻣﺸﯽ در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﯾﮏ ﻓﺮد ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﺑﻪ ﻃﺮز ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﮕﺎهﻫﺎي ﺳﺮد و ﺑﯽﺣﺎﻟﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﮑﻠﺶ ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮي ﻧﯿﻤﻪراﻫﺒﺎﻧﻪ ﺑﯽﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن ﺻﺪاي ﭘﺎﯾﯽ ﻧﺎآﺷﻨﺎ از ﻗﺎب ﭘﻨﺠﺮه ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﺧﻢ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮﻧﺨﻮرد، آﻧﺠﺎ را ﺑﯽﺳﮑﻨﻪ ﻣﯽﭘﻨﺪارد. اﯾﻦ اﺻﻮل اﺧﻼﻗﯽ اﻓﺴﺮده در ﻇﺎﻫﺮ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ واﻗﻊ در ﺷﻬﺮ ﺳﻮﻣﻮر در اﺑﺘﺪاي ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﻣﻼل اﻧﮕﯿﺰ و ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺼﺮي در ﺑﺎﻻي ﺷﻬﺮ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﯽﮔﺸﺖ، ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد. اﯾﻦ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﮐﻢ رﻓﺖوآﻣﺪ اﺳﺖ، در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﮔﺮم و در زﻣﺴﺘﺎن ﺳﺮد و ﺑﻌﻀﯽ از ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﯾﺶ ﺗﺎرﯾﮏ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ زﻧﮓدار ﺑﻮدن ﺳﻨﮓﻓﺮﺷﺶ ﭼﺸﻢﮔﯿﺮ اﺳﺖ. ﺳﻨﮓﻓﺮﺷﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر آن ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺳﻨﮓﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺧﺸﮏ و ﺗﻤﯿﺰ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ راه ﺑﺎرﯾﮏ و ﭘﯿﭻ در ﭘﯿﭽﺶ، ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آراﻣﺶ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﺶ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻗﺪﯾﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮ وﯾﺮاﻧﻪﻫﺎﯾﺶ ﻣﺸﺮف ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اﺳﺖ.
 

دانلود رایگان مقدمه کتاب اوژنی گرانده اثر اونوره دو بالزاک


جهت آشنایی بیشتر با موضوع و نحوه نگارش کتاب توصیه می کنیم ابتدا فایل مقدمه کتاب را که بصورت pdf تهیه شده از لینک زیر دریافت و مطالعه نمایید:
 
برای این محصول دیدگاهی ثبت نشده است
ارسال دیدگاه

دیدگاه شما بعد از تایید توسط مدیریت در بین دیدگاه ها نمایش داده خواهد شد

برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.