کتاب بلندی های بادگیر | امیلی برونته | شادی ابطحی | انتشارات اردیبهشت

فروشنده :
انتشارات اردیبهشت | فروشگاه اینترنتی کتاب اردیبهشت
850,000 ریال 680,000 ریال
معرفی اجمالی محصول

ناشر : انتشارات اردیبهشت
شابک : 9789641712619
مولف : امیلی برونته
مترجم : شادی ابطحی
نوبت چاپ : 3
سال چاپ : 1398
تعداد صفحات : 440
قطع : وزیری
نوع جلد : سخت
کتاب بلندی‌های بادگیر (Wuthering Height) رمانی نوشتهٔ امیلی برونته، شاعر و نویسندهٔ انگلیسی است. این کتاب توسط شادی ابطحی به زبان فارسی ترجمه شده است. انتشارات اردیبهشت سومین چاپ این کتاب را در سال 1398 تهیه و منتشر نموده است.

این کتاب در سال ۱۸۴۷ منتشر شد. واژه Wuthering از کلمه‌ای اسکاتلندی گرفته شده‌است و به توفانی که اطراف خانه اصلی داستان وجود دارد اشاره می‌کند و نمادی از فضای پرسروصدای داستان است. بلندی‌های بادگیر اولین و تنها رمان امیلی برونته است. ویژگی متمایزکننده این رمان در زمان انتشارش لحن شاعرانه و دراماتیک بیان آن، عدم توضیح از نویسنده و ساختار غیرمعمولش بود.


مطالعه بخشی از کتاب:

ﻫﻤﯿﻦ حالا از ﻣﻼﻗﺎت ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻠﮏ اﺳﺘﯿﺠﺎرﯾﻢ، ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ام ﮐـﻪ ﺑـﺎ او دﭼـﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ، ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ ام. اﯾﻦ ﺟﺎ ﻣﺤﻘﻘـﺎً ﯾـﯿﻼق ﺑﺴـﯿﺎر زﯾﺒـﺎﯾﯽ اﺳـﺖ! ﮔﻤﺎن ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ در ﺗﻤﺎم اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﺘـﻮاﻧﻢ ﻣﺤﻠـﯽ را ﭘﯿـﺪا ﮐـﻨﻢ ﮐـﻪ ﮐـﺎﻣﻼً دور از رﻓـﺖ وآﻣﺪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و دﻧﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﯾﮏ ﺑﻬﺸﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن ﮔﺮﯾﺰي. آﻗﺎي ﻫﯿﺸﮑﻠﯿﻒ و ﻣﻦ ﺟﻔﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮاي ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدن دﻟﺘﻨﮕﯽ ﻫﺎﯾﻤﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ، ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻋﺎﻟﯽ! او ﺑﻪ زﺣﻤﺖ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻗﻠﺒﻢ ﺑﻪ او اﺣﺴﺎس ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ ﭘﯿـﺪا ﮐـﺮده اﺳﺖ، ﻫﻤﺎن وﻗﺘﯽ ﮐﻪ از زﯾﺮ اﺑﺮوﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﻮء ﻇﻦ ﻧﮕﺎه ﭼﺸﻤﺎن ﺳـﯿﺎﻫﺶ را از ﻣـﻦ ﺑـﺎز ﮔﺮﻓﺖ و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻢ را اﻋﻼم ﮐﺮدم، اﻧﮕﺸﺘﺎﻧﺶ ﺑﺎ ﻋﺰﻣﯽ ﺗﻮأم ﺑﺎ رﺷـﮏ در زﯾـﺮ ﺟﻠﯿﻘﻪ اش ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪ.
ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ: آﻗﺎي ﻫﯿﺸﮑﻠﯿﻒ؟
ﭘﺎﺳﺨﻢ ﯾﮏ ﺗﮑﺎن ﺳﺮ ﺑﻮد.
ـ ﻣﻦ آﻗﺎي ﻻك وود، ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﻫﺴـﺘﻢ آﻗـﺎ! ﺑـﻪ ﻣﺠـﺮد رﺳـﯿﺪن ﺑـﻪ اﯾﻦ ﺟﺎ، اﻓﺘﺨﺎر دﯾﺪارﺗﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮدم دادم. ﺑﺎ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﮐﻪ اﺻﺮار ﺳﺒﺐ ﺗﺼﺪﯾﻊ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻤﻨﺎي اﺟﺎزه ي اﺳﺘﻘﺮارم را در ﺗـﺮاش  ﮐـﺮاس ﮐـﺮاﻧﺞ دارم. دﯾـﺮوز ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد آن ﺧﯿﺎل ﻫﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ اﯾﺪ.
او ﻟﺮزﯾﺪ و ﭘﺎ ﭘﺲ ﮐﺸﯿﺪ و ﺳﺨﻨﺎﻧﻢ را ﻗﻄﻊ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ: ـ ﺳﺮ، ﺗﺮاش ﮐﺮاس ﮐﺮاﻧﺞ ﻣﻠﮏ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﻦ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ اﺟﺎزه ﻧﻤﯽ دﻫـﻢ.....
 

دانلود رایگان مقدمه کتاب بلندی های بادگیر اثر امیلی برونته


جهت آشنایی بیشتر با موضوع و نحوه نگارش کتاب توصیه می کنیم ابتدا فایل مقدمه کتاب را که بصورت pdf تهیه شده از لینک زیر دریافت و مطالعه نمایید:
برای این محصول دیدگاهی ثبت نشده است
ارسال دیدگاه

دیدگاه شما بعد از تایید توسط مدیریت در بین دیدگاه ها نمایش داده خواهد شد

برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.