کتاب صد سال تنهایی | گابریل گارسیا مارکز | آزاده پورصدامی | انتشارات اردیبهشت

فروشنده :
انتشارات اردیبهشت | فروشگاه اینترنتی کتاب اردیبهشت
950,000 ریال 760,000 ریال
معرفی اجمالی محصول

ناشر : انتشارات اردیبهشت
شابک : 9789641713135
مولف : گابریل گارسیا مارکز
مترجم : آزاده پور صدامی
نوبت چاپ : 2
سال چاپ : 1398
تعداد صفحات : 536
قطع : رقعی
نوع جلد : سخت
کتاب صد سال تنهایی نام رمانی به زبان اسپانیایی نوشته گابریل گارسیا مارکز است که چاپ نخست آن در سال ۱۹۶۷ در آرژانتین با تیراژ ۸۰۰۰ نسخه منتشر شد. تمام نسخه‌های چاپ اول صد سال تنهایی به زبان اسپانیایی در همان هفته نخست کاملاً به فروش رفت. در ۳۰ سالی که از نخستین چاپ این کتاب گذشت بیش از ۳۰ میلیون نسخه از آن در سراسر جهان به فروش رفته و به بیش از ۳۰ زبان ترجمه شده‌است. جایزه نوبل ادبیات ۱۹۸۲ به گابریل گارسیا مارکز به خاطر خلق این اثر تعلق گرفت.
کتاب صد سال تنهایی در ایران توسط آزاده پورصدامی به زبان فارسی ترجمه شده است. انتشارات اردیبهشت دومین چاپ کتاب را در سال 1398 منتشر نموده است.
 
مطالعه بخشی از کتاب

از ﭼﻨﺪﯾﻦ و ﭼﻨﺪ ﺳﺎل، ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐـﻪ ﺳـﺮﻫﻨﮓ آﺋﻮرﻟﯿـﺎﻧﻮ ﺑﻮﺋﻨـﺪﯾﺎ، ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺷـﻠﯿﮏ ﮔﻠﻮﻟـﻪ، در ﺑﺮاﺑـﺮ ﺟﻮﺧـﻪ اﻋـﺪام اﯾﺴـﺘﺎده ﺑـﻮد، ﯾـﺎد ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺎي دوري اﻓﺘﺎد ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﭘﺪرش ﺑﺮاي ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﯾـﺦ رﻓﺘـﻪ ﺑﻮد. در آن زﻣﺎن دﻫﮑﺪه ﻣﺎﮐﻮﻧﺪوﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﯿﺴﺖ ﺧﺎﻧﻮار داﺷﺖ ﮐﻪ در ﮐﻠﺒﻪ ﻫﺎي ﮐﺎه ﮔﻠﯽ ﮐﻨﺎر رودﺧﺎﻧﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ. آب رودﺧﺎﻧـﻪ زﻻل  ﺑﻮد و از روي ﺳﻨﮓ ﻫﺎي ﺳﻔﯿﺪ و ﺑﺰرﮔﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺗﺨﻢ ﺟﺎﻧﻮران ﻣﺎﻗﺒﻞ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯽ   ﮔﺬﺷﺖ. ﺟﻬﺎن ﭼﻨﺎن ﺗﺎزه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺴـﯿﺎري از ﭼﯿﺰﻫـﺎ ﻫﻨـﻮز اﺳﻤﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺮاي ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺸﺎن ﺳﺎﮐﻨﺎن دﻫﮑﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﻧﮕﺸـﺖ ﺑـﻪ آن ﻫﺎ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ. ﻫﺮ ﺳﺎل ﻧﺰدﯾـﮏ ﻣـﺎه ﻣـﺎرس ﯾـﮏ ﺧـﺎﻧﻮاده ﮐﻮﻟﯽ ژﻧﺪه ﭘﻮش ﭼﺎدرﺷﺎن را ﻧﺰدﯾﮏ دﻫﮑﺪه ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﺻﺪاي ﻃﺒﻞ و ﮐﺮﻧﺎ، ﺑﺎﻗﯽ اﻫﺎﻟﯽ را ﺑﺎ اﺧﺘﺮاﻋﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد آﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﺳـﺎﺧﺘﻨﺪ. ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﺧﺘﺮاﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺟﺎ رﺳﯿﺪ آﻫﻦ رﺑﺎ ﺑﻮد. ﻣﺮد ﮐـﻮﻟﯽ درﺷـﺖ ﻫﯿﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدش را ﻣﻠﯿﮑﺎدس ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ، ﺑﺎ رﯾﺶ ﺑﻠﻨﺪ و دﺳﺖ ﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ ﮔﻨﺠﺸﮏ ﻣﺎﻧﻨﺪش، در روز روﺷﻦ و در ﺑﺮاﺑـﺮ ﻫﻤﮕـﺎن آﻣـﺪ و  آﻫﻦ رﺑﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ اﮐﺘﺸﺎف ﻋﺠﯿﺐ ﮐﯿﻤﯿﺎﮔﺮان ﻣﻘﺪوﻧﯿﻪ ﺑـﻪ  ﻣﺮدم ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد. آن ﻣﺮد ﮐﻮﻟﯽ دو ﺗﮑﻪ آﻫﻦ رﺑﺎ را ﺑﺎ ﺧﻮد از ﺧﺎﻧﻪاي ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد و زﯾﺮ ﻟﺐ وِرد ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺮﮐﺖ اﺷﯿﺎي آﻫﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﺪ. ﻣﺮدم دﻫﮑﺪه ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺘﺎدن ﭘﺎﺗﯿﻞ ﻫﺎ، ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ ﻫﺎ، اﻧﺒﺮﻫﺎ و ﺳﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎ ﺑﺮ زﻣـﯿﻦ ﺑﻮدﻧـﺪ، ﺧﯿﻠـﯽ ﻣﺘﻌﺠـﺐ ﺷـﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ. ﻣـﯿﺦ و  ﭘﯿﭻ ﻫﺎي وﺻﻞ ﺑﻪ ﺗﺨﺘﻪ ﻫـﺎ در اﺛـﺮ ﻧﯿـﺮوي ﺟﺎذﺑـﻪ آﻫـﻦ رﺑـﺎ ﮔـﻮﯾﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﯿﺮون ﺑﭙﺮﻧﺪ و ﺻﺪاي ﺗﻘﻼﯾﺸﺎن ﺷﺒﯿﻪ ﺟﯿﺮﺟﯿـﺮ ﺑـﻮد. از ﻃﺮﻓﯽ وﺳﺎﯾﻞ ﻓﻠﺰي ﮐﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن زﯾـﺎدي در ﻓﻀـﺎي ﻧﯿﻤـﻪ ﺗﺎرﯾـﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﮔﻢ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ، ﻧﺎﮔﻬـﺎن ﺟـﺬب آﻫـﻦ رﺑﺎﻫـﺎي ﺷـﻤﺶ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻣﻠﯿﮑﺎدس ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ. ﻣﻠﯿﮑﺎدس ﺑﺎ ﻟﻬﺠﻪي ﮐﻮﻟﯽ ﻏﻠﯿﻈﺶ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ: اﺷﯿﺎء ﺟـﻮن دارن، ﻓﻘﻂ ﺧﻮاﺑﯿﺪن و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺪارﺷﻮن ﮐﻨﯿﻢ. ﺧﻮزه آرﮐﺎدﯾﻮ ﺑﻮﺋﻨﺪﯾﺎ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ دﻧﺒـﺎل واﻗﻌﯿـﺖ ﺑﺨﺸـﯿﺪن ﺑـﻪ ﺗﺨﯿﻼﺗﺶ و ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎي ﻓﻮق ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑـﻮد، ﺑـﺎ دﯾـﺪن ﻧﯿـﺮوي ﺷﮕﻔﺖ   اﻧﮕﯿﺰ آﻫﻦ   رﺑﺎ، ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ اﻓﺘﺎد ﮐـﻪ ﺷـﺎﯾﺪ ﺑﺘـﻮان اﯾـﻦ اﺧﺘـﺮاع ﺑﯿﻬﻮده را ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮاج ﻃﻼ از زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺖ. و اﻧﺪﯾﺸﻪ اش را ﺑﺎ ﻣﻠﯿﮑــﺎدوس درﻣﯿــﺎن ﮔﺬاﺷــﺖ. ﻣﻠﯿﮑــﺎدوس ﮐــﻪ ﻣــﺮد راﺳــﺖ ﮔــﻮ و درﺳﺖﮐﺎري ﺑﻮد و اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ در ﻣﻮرد ﮐﺎرﺑﺮد آﻫﻦ رﺑﺎ داﺷﺖ، ﺑـﻪ ﺑﻮﺋﻨﺪﯾﺎ ﮔﻔﺖ: آﻫﻦ رﺑﺎ ﺑﻪ درد اﺳﺘﺨﺮاج ﻃﻼ ﻧﻤﯽ ﺧﻮره. وﻟﯽ ﺧﻮزه آرﮐﺎدﯾﻮ ﺑﻮﺋﻨﺪﯾﺎ دﯾﺮ ﺑﺎور ﺑﻮد و ﺑﻪ ﮔﻔﺘـﻪ ﻫـﺎي ﮐـﻮﻟﯽ ﻫـﺎ اعتماد چندانی نداشت.
 

دانلود رایگان مقدمه کتاب صد سال تنهایی اثر گابریل گارسیا مارکز


جهت آشنایی بیشتر با موضوع و نحوه نگارش کتاب توصیه می کنیم ابتدا فایل مقدمه کتاب را که بصورت pdf تهیه شده از لینک زیر دریافت و مطالعه نمایید:
لینک های مفید:

مشاهده همه رمان های خارجی

مشاهده همه رمان های ایرانی
 
برای این محصول دیدگاهی ثبت نشده است
ارسال دیدگاه

دیدگاه شما بعد از تایید توسط مدیریت در بین دیدگاه ها نمایش داده خواهد شد

برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.